REGULAMIN STUDIA TAŃCA MAX DANCE
§1 DEFINICJE
1.Placówka – należy przez to rozumieć Studio tańca Max Dance mieszczące się w Białymstoku przy Alei Piłsudskiego 8/1
2. Uczestnik – osoba, która została zapisana przez placówkę na zajęcia lub posiada Pakiet zajęć indywidualnych.
3. Klient – osoba pełnoletnia która uiściła opłatę w wymaganej wysokości, zarezerwowała miejsce w danej Grupie lub rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników nieletnich.
4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w placówce.
5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7. Karnet – imiennie przypisany identyfikator wydawany przez placówkę nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty.
8. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych o ograniczonym terminie realizacji.
9. Karnet BEZ LIMITU – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w dowolnej ilości zajęć grupowych z oferty zajęć regularnych prowadzonych przez placówkę z wyłączeniem: lekcji indywidualnych i warsztatów.
10. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w placówce, dostępny na stronie www.maxdance.com oraz w siedzibie placówki.
11. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, warsztatów i kursów.
12. Nauczanie zdalne – nauczanie za pośrednictwem platformy internetowej.
 
§2 ZAJĘCIA W GRUPACH
1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
2. O kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data zapisu lub wykupienia karnetu.
3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone:
a. w placówce,
b. telefonicznie,
c. na stronie www.maxdance.com,
d. drogą e-mailową.
4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Klient może według swojego wyboru:
a. zapisać Uczestnika do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie.
5. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, studio tańca Max Dance zastrzega sobie prawo do:
a. rozwiązania Grupy,
b. zmiany Instruktora,
c. zmiany harmonogramu zajęć Grupy.
6. W szczególnych przypadkach studio tańca Max Dance zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody rodziców opiekunów prawnych na udział małoletnich Uczestników w zajęciach.
 
§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki.
2. W przypadku zdarzeń losowych, placówka zastrzega prawo do incydentalnej:
a. zmiany terminu zajęć w Grupie,
b. zmiany Instruktora,
c. odwołania zajęć.
3. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, placówka zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze odpowiednio formę nauczania i stopień zaawansowania danej Grupy.
4. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od studia tańca Max Dance, placówka zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na Nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć zaproponowanego przez Instruktora. O wysokości odpłatności za tego typu zajęcia Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 5 dni przez ich rozpoczęciem.
5. Zajęcia w Grupach regularnych odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć regularnych publikowanym na stronie www.maxdance.com.
 
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Instrukcją Bezpieczeństwa, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.
2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym na stronie www.maxdance.com oraz w placówce.
3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy w miesiącu na który jest wykupiony karnet oraz po wcześniejszej rezerwacji miejsca.
5. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Placówka może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika.
6. W przypadku zgłoszonej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie w miesiącu na który został wykupiony karnet.
7. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać imienny karnet.
8. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy z siedziby studia.
9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
d. podporządkowania się poleceniom instruktora.
10. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 9 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie
z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.
12. W przypadku powtarzających się incydentów nie wywiązywania się Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 9 Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo złożyć wniosek do właściciela studia tańca Max Dance o wykreślenie danego Uczestnika z listy Grupy.
 
§5 LEKCJE INDYWIDUALNE
1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w pakiecie.
2. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w momencie jego nabycia.
3. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych.
4. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce lub telefonicznie pod jej numerem telefonu.
5. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sal.
6. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w placówce.
W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
7. Placówka nie prowadzi rezerwacji sal na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż pół roku.
8. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie placówki zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, placówka zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
9. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
10. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.
11. W szczególnych przypadkach za zgodą Klientów, kilkoro Uczestników może brać udział jednocześnie w lekcji prowadzonej przez jednego Instruktora.
12. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.
 
§6 KARNET BEZ LIMITU
1. Karnet BEZ LIMITU można wykupić na dany miesiąc kalendarzowy.
2. Karnet BEZ LIMITU uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet BEZ LIMITU nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.
3. Karnet BEZ LIMITU jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
 
§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. Placówka nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych placówka rekomenduje konsultacje z lekarzem.
3. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika placówki.
4. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo Uczestników przebywających na tej sali.
5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników placówki.
6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
8. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
8. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w szatni.
9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji.
11. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren placówki.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika placówki
13. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.
 
§8 SYSTEM PŁATNOŚCI
1. Placówka udostępnia następujące metody płatności:
a. karta płatnicza,
b. przelew tradycyjny,
c. gotówka..
2. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w cenniku studia tańca Max Dance.
3. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.maxdance.com
4. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.maxdance.com oraz w placówce. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
5. Placówka może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
a. Grup ustalanych indywidualnie,
b. Grup specjalnych,
c. Grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.
6. Na wniosek Klienta placówka wystawi fakturę. W tym celu niezbędne jest, aby klient okazał paragon fiskalny. Dane do wystawienia faktury należy przekazać pracownikowi recepcji podczas zakupu usługi. Faktura może być wystawiona tylko w miesiącu w którym została uiszczona opłata za karnet lub lekcje indywidualne.
7. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub gotówką.
 
§9 REKLAMACJE
1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane personalne reklamującego,
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do właściciela studia tańca Max Dance pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres biuro@maxdance.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, placówka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,
iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania placówka poinformuje niezwłocznie reklamującego.
 
§10 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę
i jego sponsorów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo
i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.
3. Zgoda, o której mowa w art. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów,
w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
2. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć,
o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. Placówka i osoba prowadząca ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 
§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie placówce lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez placówkę i ww. treści nie skutkuje
w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w art. 1.
 
§12 ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.maxdance.com. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem
w życie takich zmian.
3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez placówkę promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.
 
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć są dostępne w placówce oraz na stronie internetowej www.maxdance.com.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r., a poprzedni regulamin przestaje obowiązywać z dniem 11.04.2021 r.